Skip to main content

Ulat na hindi pagkakakilanlan

Huwag gamitin ang pormularyong ito kung mayroon kang katanungan tungkol sa:

  • Mga batas sa Australya na may kaugnayan sa mga relasyon sa lugar ng trabaho
  • minimum na mga kondisyon at mga karapatan sa pagtatrabaho
  • paano kami makatutulong kung sinusubukan mong isaayos ang isang isyu sa iyong lugar ng trabaho.

Kung nais mo ng impormasyon o tulong mula sa Fair Work Ombudsman ipadala sa amin ang iyong kahilingan sa pamamagitan ng My account.

Ano ang nais mong sabihin sa amin?
Mga detalye ng negosyo
Mga detalye tungkol sa (mga) empleyado ng negosyo
Employee Attributes Checklist Filipino
Ano ang mga detalye?
Ang isyung pinili mo ay labas sa aming nasasakupan

Hindi kami maaaring tumanggap ng mga ulat tungkol sa pambubully (o panggigipit) at panghaharas (o panliligalig).

Upang makagawa ng ulat tungkol sa pambubully at panghaharas sa inyong estado o teritoryo, kontakin ang Fair Work Commission external-icon.png o ang lupon ng kalusugan at kaligtasan sa inyong lugar ng trabaho.

Work Safe ACT external-icon.png

SafeWork NSW external-icon.png

NT WorkSafe external-icon.png

Workplace Health and Safety Queensland external-icon.png

SafeWork SA external-icon.png

WorkSafe Tasmania external-icon.png

WorkSafe Victoria external-icon.png

WorkSafe WA external-icon.png

Comcare external-icon.png (Commonwealth)

Tumatanggap ang Fair Work Commission external-icon.png ng mga aplikasyon sa hindi makatarungang pagkatanggal sa trabaho.

Kung sa palagay mo, ikaw o isang kakilala mo ay hindi makatarungang tinanggal sa trabaho, kontakin ang Fair Work Commission sa lalong madaling panahon.

Ang kompensasyon ng mga manggagawa ay pinamamahalaan ng bawat estado at teritoryo at hindi kami makakatulong sa bagay na ito.

Upang gumawa ng ulat tungkol sa kompensasyon ng mga manggagawa, kontakin ang tagapangasiwa ng kompensasyon ng mga manggagawa sa inyong estado o teritoryo.

Work Safe ACT external-icon.png

State Insurance Regulatory Authority (NSW) external-icon.png

NT WorkSafe external-icon.png

WorkCover Queensland external-icon.png

ReturnToWork SA external-icon.png

WorkCover Tasmania external-icon.png

WorkSafe Victoria external-icon.png

WorkCover WA external-icon.png

Comcare external-icon.png (Commonwealth)

Hindi namin maaaring tanggapin ang mga ulat tungkol sa buwis o superannuation dahil hindi sakop ng sistemang Fair Work ang mga ito.

Upang gumawa ng ulat tungkol sa hindi binayarang buwis o superannuation, kontakin ang
Australian Taxation Office external-icon.png.

Mandatory field(s) marked with *
Top