Skip to main content

Trình báo ẩn danh

Đừng sử dụng mẫu đơn này nếu quý vị có thắc mắc về:

  • luật quan hệ lao tư của Úc
  • điều kiện làm việc và các quyền lợi tối thiểu
  • cách chúng tôi có thể giúp đỡ nếu quý vị đang tìm cách giải quyết một vấn đề tại nơi làm việc.

Nếu muốn biết thông tin hoặc nhờ Fair Work Ombudsman giúp đỡ, xin quý vị gửi yêu cầu của mình cho chúng tôi tại
My account.

Quý vị muốn trình báo cho chúng tôi biết điều gì?
Chi tiết doanh nghiệp
Chi tiết về (các) nhân viên của doanh nghiệp
Employee Attributes Checklist Vietnamese
Xin cho biết chi tiết?
Vấn đề quý vị chọn nằm ngoài thẩm quyền của chúng tôi

Chúng tôi không thể nhận các vụ trình báo về bắt nạt và quấy rối.

Muốn trình báo về hành vi bắt nạt hoặc quấy rối, xin quý vị liên lạc với Fair Work Commission external-icon.png hoặc cơ quan đặc trách sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc ở tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi quý vị cư ngụ.

Work Safe ACT external-icon.png

SafeWork NSW external-icon.png

NT WorkSafe external-icon.png

Workplace Health and Safety Queensland external-icon.png

SafeWork SA external-icon.png

WorkSafe Tasmania external-icon.png

WorkSafe Victoria external-icon.png

WorkSafe WA external-icon.png

Comcare external-icon.png (Commonwealth)

Fair Work Commission external-icon.png đơn về sa thải bất công.

Nếu cho rằng bản thân mình hoặc người quý vị biết đã bị sa thải bất công, quý vị hãy tiếp xúc với Fair Work Commission càng sớm càng tốt.

Lĩnh vực bồi thường công nhân do từng tiểu bang và lãnh thổ phụ trách và không phải là lĩnh vực mà chúng tôi có thể giúp đỡ.

Muốn trình báo về vấn đề bồi thường công nhân, quý vị hãy liên lạc với cơ quan bồi thường công nhân ở tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi quý vị cư ngụ.

Work Safe ACT external-icon.png

State Insurance Regulatory Authority (NSW) external-icon.png

NT WorkSafe external-icon.png

WorkCover Queensland external-icon.png

ReturnToWork SA external-icon.png

WorkCover Tasmania external-icon.png

WorkSafe Victoria external-icon.png

WorkCover WA external-icon.png

Comcare external-icon.png (Commonwealth)

Chúng tôi không thể nhận các vụ trình báo về thuế hoặc hưu bổng vì những vấn đề này nằm ngoài hệ thống Fair Work.

Muốn trình báo về thuế hoặc hưu bổng chưa trả, quý vị hãy liên lạc với Sở Thuế (Australian Taxation Office external-icon.png).

Mandatory field(s) marked with *
Top